Dalatnhadat.vn

Một số văn bản pháp luật về Thi hành Luật đất đai.

Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Luật Đất đai sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Đến nay Chính phủ đã ban hành một số Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Một số văn bản như sau:

1.      Luật Đất đai.

2.      Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

3.      Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất.

4.      Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất.

5.      Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

6.   Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

7. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về Hồ sơ địa chính.

9. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT Quy định về Bản đồ địa chính.

10. Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT Quy định về Thống kê, Kiểm kê đất đai.

11. Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT Quy định về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất.

12. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT Quy định về Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

13. Chỉ thị số 21/CT-TTg Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

 14. Kế hoạch số 3498/UBND-DC Về kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tin khác

Quảng cáo
Quảng cáo